Maa-Vri: 8u-18u Zat: 9u-13u 0800 10 888
Home
Ambassadeur

Lapperre ambassadeursactie

Reglement Ambassadeursactie Lapperre

Artikel 1 – Algemeen
Dit reglement (hierna: “Reglement”) bepaalt de voorwaarden voor de Ambassadeursactie (hierna: “Actie”) van Lapperre, door Sonova Retail Belgium – Afdeling Lapperre (hierna: “Lapperre”), met maatschappelijke zetel te 1702 DILBEEK, Stationsstraat 22, ingeschreven in de KBO met nummer 0403.020.251.
 
Deze Actie omvat geen aankoopverplichting.
 
Dit Actiereglement kan steeds geraadpleegd worden op www.lapperre.be/nl/ambassadeur. Deelname aan deze Actie houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit Actiereglement.
 
Het einde van deze Actie zal worden aangekondigd op de Website van Lapperre.
 
 
Artikel 2 – Concept en Verloop van de Actie
De Ambassadeursactie van Lapperre heeft als doel om enerzijds trouwe klanten te belonen en anderzijds met de hulp van haar trouwe klanten als Ambassadeur, nieuwe klanten te werven.
Concreet wordt een bestaande klant van Lapperre Ambassadeur als hij een niet-klant aanbrengt en er zo voor zorgt dat deze laatste een afspraak maakt om een hoortest uit te voeren in een hoorcentrum van Lapperre in België of Luxemburg onder begeleiding van een audioloog.
Vóór het uitvoeren van de hoortest bij de nieuwe klant, wordt de nieuwe klant geregistreerd en wordt de naam van de bestaande klant van Lapperre die de nieuwe klant heeft doorverwezen geregistreerd als “Ambassadeur”. Het Contact Center van Lapperre zal vervolgens de Ambassadeur telefonisch contacteren, melden dat hij/zij Ambassadeur is geworden en melden dat eerstdaags een postkaart zal worden verzonden waarop de Ambassadeur zijn rekeningnummer dient in te vullen.
De Ambassadeur ontvangt dan 10EUR na het uitvoeren van de hoortest bij de nieuwe klant. Indien de nieuwe klant vervolgens overgaat tot aankoop van een hoortoestel, ontvangt de Ambassadeur 50 EUR. Beide bedragen kunnen enkel worden uitgekeerd indien de Ambassadeur de postkaart port betaald door de bestemmeling heeft teruggestuurd.

 
 
Artikel 3 – Deelnemingsvoorwaarden
3.1
Deze Actie staat open voor elke Lapperre-klant die meerderjarig is op het ogenblik dat hij/zij Ambassadeur wordt en die eigenaar is van een Lapperre hoortoestel (inclusief Hear-you-go & Lyric).
 
Lapperre-klanten van gehoorbescherming, accessoires of onderhoudsproducten kunnen geen Ambassadeur worden.
 
3.2.
Volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de Actie:
  • Artsen of alle aanverwante beroepen actief in de medische sector;
  • Personeelsleden van Lapperre, noch hun echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner, noch hun familieleden in de eerste (ouders en kinderen), tweede graad (broers en zussen), derde graad (ooms en tantes) en vierde graad (volle neven en nichten) noch de echtgeno(o)t(e) van bovenvermelde personen noch door geregistreerd partnerschap verbonden personen;
  • Alle andere personen die op de één of andere manier rechtsreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.
 
 
 
Artikel 4 –  Uitsluiting, Opschorting of Annulering
 
4.1. Uitsluiting
Elke inbreuk op dit Reglement of elke fraude leidt tot uitsluiting van betrokken persoon aan de Actie.  De Organisator kan een Deelnemer uitsluiten bij duidelijke en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op dit Actiereglement.
 
De Deelnemers die uitgesloten worden zullen onverwijld en permanent worden uitgesloten en mogen niet meer deelnemen aan de Actie. Bovendien zullen zij alle reeds ontvangen bedragen van Lapperre in het kader van de Actie dienen terug te betalen aan Lapperre. De beslissingen van de Organisator zijn definitief en daartegen staat geen beroep open.
 
4.2. Overmacht
De Organisator behoudt zich het recht voor om de Actie te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enig reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de Actie overeenkomstig huidig Actiereglement onmogelijk is geworden, onder meer in geval van de slechte werking van het Internet of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informatica-systemen of computerprogramma’s. 
 
 
4.3 Voorbehoud
De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Actie te verkorten, op te schorten of te verlengen of om de deelnemingsvoorwaarden, de prijzen of elke andere modaliteit ervan op elk ogenblik en naar eigen inzicht en goeddunken te wijzigen, zelfs buiten enige situatie van overmacht en zonder dat de Deelnemers op grond hiervan enig verhaalrecht krijgen ten aanzien van de Organisator.
 
 
Artikel 5 – Aansprakelijkheid
 
5.1
Lapperre is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader van de deelname aan de Actie, van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs wanneer zij is verwittigd van het risico op dergelijke schade, inbegrepen schade veroorzaakt ingevolge een onderbreking of slechte werking van het Internet of van de computer van een deelnemer of persoon of bedrijf betrokken bij de organisatie van de Actie of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informaticasystemen of computerprogramma’s; het gebruik van de Actiewebsite, inbegrepen iedere afwijking of virus die de informatica uitrusting of andere goederen van de Deelnemer zouden kunnen infecteren en/of beschadigen.
 
5.2
Indien de Actie ten gevolge van het gedrag van één van de Deelnemers beëindigd zou worden, behoudt de Organisator zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen.
 
5.3
Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen de Organisator, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de Actie beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de Actie, de aanduiding van de Winnaars en het al of niet toewijzen van de Prijzen. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partijen kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de Actie, zoals vermeld in het vorige lid.
 

 
Artikel 6 – Privacy
6.1 Algemeen
Bij de registratie en deelname aan de Actie worden persoonsgegevens meegedeeld aan Lapperre.
De Verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is Sonova Retail Belgium – Afdeling Lapperre (hierna: “Lapperre”), met maatschappelijke zetel te 1702 DILBEEK, Stationsstraat 22, ingeschreven in de KBO met nummer 0403.020.251
 
6.2 Verantwoordelijke – wet - aangifte
Lapperre verwerkt deze persoonsgegevens in alle omstandigheden met respect voor de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 die de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europese Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “Privacywet”) en ook de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.
Een verklaring werd ingediend bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.
Vanaf 25 mei 2018 verklaart Lapperre dat zij uw persoonsgegevens zal verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
6.3. Doel van de verwerking
Uw gegevens worden verzameld met als doel het goede verloop van de Actie te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met u in contact te treden voor het betalen van de vergoedingen als Ambassadeur.
De Organisator kan die gegevens ook gebruiken voor direct marketing doeleinden. U kunt zich te allen tijde verzetten tegen dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens en/of deze toestemming terug intrekken door een e-mail te richten aan info@lapperre.be.
6.4 Rechten
U beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van uw gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief of e-mail te richten aan de Organisator op bovenvermeld adres van de maatschappelijke zetel of via info@lapperre.be. Indien u de gehele of gedeeltelijke verwijdering van uw gegevens vraagt voor het einde van de Actie, zodat de Organisator u niet meer kan contacteren, kan uw deelname ongeldig worden verklaard en kunt u alle recht op enige vergoeding als Ambassadeur verliezen.

 
 
Artikel 7 – Conflicten
7.1. Klachten
In geval van klachten met betrekking tot deze Actie kan u zich steeds richten tot Lapperre via volgend e-mailadres: info@lapperre.be
7.2. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing, uitvoering of interpretatie ervan valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.